+36-1-361-6454 info@mozgaskontroll.hu

Adatkezelési tájékoztató

A Mozgáskontroll Központ Kft. a természetes személyek személyes adatai kezelésének és védelmének alapvető szabályait, valamint a személyes adatok szabad áramlásának szabályait – a tevékenysége során előforduló esetekre tekintettel – Adatvédelmi Szabályzatban rögzítette, valamint a Mozgáskontroll Központ Kft. belső adatvédelmi eljárásait összefoglalta.

A Mozgáskontroll Központ Kft. vállalja, hogy az Adatkezelés módjának meghatározásakor, illetve az Adatkezelés során olyan technikai és szervezési intézkedéseket tesz, amelyek célja az adatvédelmi alapelvek betartása és az Érintettek jogainak védelme. Továbbá a Mozgáskontroll Központ Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy csak olyan Személyes Adatot kezel, amely a konkrét adatkezelési cél elérése szempontjából elengedhetetlen.

A Mozgáskontroll Központ Kft. vállalja, hogy gondoskodik arról, hogy a képviselői, munkavállalói, illetve bármely olyan személy, aki a Mozgáskontroll Központ Kft. helyett és/vagy nevében eljár, az Adatvédelmi Szabályzatban foglaltakat megismerjék és az Adatvédelmi Szabályzat rendelkezései szerint járnak el.

A Mozgáskontroll Központ Kft. vállalja, hogy az adatkezeléssel kapcsolatos tevékenységei és adatfeldolgozással kapcsolatos tevékenységei során az Adatvédelmi Szabályzatában, illetve a jogszabályokban foglaltaknak megfelelően jár el, különös tekintettel az alábbi jogszabályokra:

(i) Magyarország Alaptörvénye („Alaptörvény”);

(ii) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) („Rendelet”);

(iii) Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”);

(iv) Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény.

Ügyfeleink részére az alábbi tájékoztatást nyújtjuk:

Hírlevélküldésre vonatkozó adatkezelési tájékoztató
A Mozgáskontroll Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: xxxx ; cégjegyzékszám: xxxx ; e-mail cím: xxxx; telefonszám: xxxx; „Mozgáskontroll Központ Kft.”) a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt rendelkezések szerint kezeli az e-mail címét, amelyeket a https://mozgaskontrollkozpont.hu/kezdolap/ honlapon a hírlevélre történő feliratkozás során adott meg.

1. Az adatkezelő és az adatkezelésre jogosult személyek, adatvédelmi tisztviselő
A hírlevélre történő feliratkozás során megadott e-mail cím kezelésére a Mozgáskontroll Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: székhely: 1134 Budapest, Lőportár utca 9-13. B003 és C003 ü.h. ; cégjegyzékszám: 01 09 356528) jogosult. A Mozgáskontroll Központ Kft.-nél az Ön által megadott e-mail címhez a következő pozíciót betöltő személyek jogosultak hozzáférni: a társaság ügyvezetője és az adatvédelmi feladatok ellátásáért felelős munkatárs. A Mozgáskontroll Központ Kft. adatvédelmi tisztviselőt nem nevezett ki.

2. Az adatkezelés célja és jogalapja
A Mozgáskontroll Központ Kft. a hírlevélre történő feliratkozás során megadott e-mail címet hírlevél küldése céljából kezeli. Az adatkezelés jogalapja a hozzájárulása, amelyet a hírlevélre történő feliratkozáskor ad meg azzal, hogy az e-mail címének megadását követően a „Feliratkozom a hírlevélre és elfogadom a hírlevélküldésre vonatkozó adatkezelési tájékoztatót” kijelentést megelőző négyzetet bejelöli. A hírlevélre történő feliratkozás során megadott e-mail cím szolgáltatása nem jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul, nem előfeltétele szerződés megkötésének, továbbá nem vagy köteles az e-mail címét megadni. Amennyiben nem kíván további hírlevelet kapni a Mozgáskontroll Központ Kft.-től, akkor jogosult a hírlevél küldéssel kapcsolatos hozzájárulását bármikor visszavonni a hírlevél feliratkozás gomb mellett található „Leiratkozás” gombra kattintással. Amennyiben a Mozgáskontroll Központ Kft. hírleveléről leiratkozik, akkor a Mozgáskontroll Központ Kft. a jövőben nem küld az Ön részére hírlevelet. Azon hírlevelek esetében, amelyeket a Mozgáskontroll Központ Kft. a hírlevélre történt feliratkozása és a leiratkozása között küldött a részedre az Ön hozzájárulása alapján, a Mozgáskontroll Központ Kft. jogszerűen járt el.

3. Személyes adatok címzettjei
A hírlevélre történő feliratkozás céljából megadott e-mail címét
(i) a Mozgáskontroll Központ Kft. számítógépes hálózatának karbantartója, a NÉV (székhely: xxxx; cégjegyzékszám: xxxx; adószám: xxxx);

(ii) a Mozgáskontroll Központ Kft. honlapjának szerverszolgáltatója, a BC.HU Kft. (székhely: 1155 Budapest, Wysocki u. 3.; cégjegyzékszám:01-09-982675; adószám: 23882991-2-42)

(iii) a Mozgáskontroll Központ Kft. weboldalát karbantartó szolgáltató, a Juda Webdesign – Fenyvessy Judit egyéni vállalkozó  (székhely:1155 Budapest, Wysocki u. 3.; nyilvántartási száma: 52882427; adószám: 76756397-1-42); és

(iv) a Mailchimp online hírlevél-küldő rendszert kezelő Mozgáskontroll Központ Kft. munkatársa
képviseletében vagy megbízásából eljáró, illetőleg alkalmazásában álló személyek ismerhetik meg. A hírlevélküldés céljából megadott e-mail címét a Mozgáskontroll Központ Kft. további személy részére nem továbbítja.

4. Az adatkezelés időtartama
A Mozgáskontroll Központ Kft. az Ön által megadott e-mail címet a hírlevélre történő feliratkozás időpontjától a leiratkozás időpontjáig kezeli. Mozgáskontroll Központ Kft. az Ön által megadott személyes adatokat a hírlevélről történő leiratkozás esetén a „Leiratkozás” gombra történő kattintáskor automatikusan törli.

5. Az adatkezelési tájékoztató módosítása

5.1 A Mozgáskontroll Központ Kft. a jelen adatkezelési tájékoztatót bármikor módosíthatja. A módosított adtakezelési tájékoztatót akkor kell alkalmazni, amikor azt a Mozgáskontroll Központ Kft. a honlapján nyilvánosságra hozza.

5.2 A Mozgáskontroll Központ Kft. az adatkezelési tájékoztató módosításáról a hírlevélre történő feliratkozás során megadott e-mail címén értesíti. Ha a módosított adatkezelési tájékoztató tartalmával nem ért egyet, akkor a hírlevélről leiratkozhat és a személyes adatait a Mozgáskontroll Központ Kft. a hírlevélküldéssel kapcsolatos adatbázisából törli.

6. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogai

6.1 Hozzáféréshez való jog
Joga van arra, hogy visszajelzést kapjon a Mozgáskontroll Központ Kft.-től arra vonatkozóan, hogy a Mozgáskontroll Központ Kft. kezeli-e a személyes adatait. A Mozgáskontroll Központ Kft. a kezelt személyes adatai másolatát a rendelkezésére bocsátja.

6.2 Helyesbítéshez való jog
Jogosult a Mozgáskontroll Központ Kft.-től kérni, hogy indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatait vagy egészítse ki a hiányos személyes adatait.

6.3 Törléshez való jog
A Mozgáskontroll Központ Kft. a kérésére indokolatlan késedelem nélkül törli a személyes adataidat. Egyéb esetekben a Mozgáskontroll Központ Kft. indokolatlan késedelem nélkül törli a személyes adatait, ha

(i) a Mozgáskontroll Központ Kft.-nek nincs szüksége a személyes adatokra abból a célból, amely célból gyűjtötte vagy kezelte,

(ii) a hozzájárulását visszavonta (hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén) és az adatkezelésnek nincs más jogalapja,

(iii) tiltakozol az adatkezelés ellen a saját helyzeteddel kapcsolatos okból és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre vagy a közvetlen üzletszerzés céljából történő adatkezelés ellen tiltakozik,

(iv) a személyes adatait jogellenesen kezelték,

(v) a Mozgáskontroll Központ Kft. jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni vagy

(vi) a személyes adatokat gyűjtésére a közvetlenül gyermekeknek kínált információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan kerül sor.

A Mozgáskontroll Központ Kft. a személyes adatokat nem törli, ha az adatkezelés a

(i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából,

(ii) a személyes adatok kezelését előíró, a Mozgáskontroll Központ Kft.-re alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az Mozgáskontroll Központ Kft.-re ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából,

(iii) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján,

(iv) közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból (amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést), illetőleg

(v) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

Ha a Mozgáskontroll Központ Kft. nyilvánosságra hozta a személyes adatokat és azt törölni köteles, akkor megtesz minden tőle elvárhatót annak érdekében, hogy tájékoztassa a személyes adatot kezelőket, hogy kérelmezte tőlük az adott személyes adatokra mutató linkek vagy a személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

6.4 Adatkezelés korlátozásához való jog
Kérheti a Mozgáskontroll Központ Kft..-t, hogy korlátozza az adatkezelést. Az adatkezelés korlátozása esetén a Mozgáskontroll Központ Kft. a személyes adatok tárolása kivételével csak az hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy más személy jogainak védelme érdekében vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelheti.

Kérheti a személyes adatok kezelésének korlátozását, ha

(i) vitatja a személyes adatok pontosságát,

(ii) az adatkezelés jogellenes, a személyes adatok törlését ellenzi,

(iii) a Mozgáskontroll Központ Kft.-nek a személyes adatokra adatkezelés céljából nincs szüksége, azonban jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok korlátozását igényli vagy

(iv) tiltakozik az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból. A Mozgáskontroll Központ Kft. az adatkezelés korlátozásának feloldásáról tájékoztatja Önt a feloldást megelőzően.

6.5 Adathordozhatósághoz való jog
Kérheti, hogy az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formában megkapja, ha a személyes adatok kezelés hozzájáruláson alapul és az adatkezelés automatizált módon történik. A Mozgáskontroll Központ Kft. tájékoztatja Önt arról, hogy a személyes adatai kezelése automatizált módon történik, így az adathordozhatósághoz való jogával élhet a Mozgáskontroll Központ Kft.-nél.

7. Jogsértés esetén tehető lépések

7.1 Ha úgy gondolja, hogy a Mozgáskontroll Központ Kft. megsértette a jogait a személyes adatok kezelése során, akkor lépjen velünk kapcsolatba a következő e-mail címen: info@mozgaskontroll.hu

7.2 A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén panaszt nyújthat be a hatósághoz az alábbi elérhetőségen:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu.

mkk_logo

Egészségpénztári kártya elfogadóhely

Fizetési lehetőségek - egészségpénztárak logói

b

Karrier

b

Média

b

Adatkezelési tájékoztató

b

Általános szerződési feltételek

b

Impresszum

2024 - Mozgáskontroll Központ Kft. - Minden jog fenntartva!

Website: Juda

Share This