+36-1-361-6454 info@mozgaskontroll.hu

Általános szerződési feltételek

A szolgáltató által biztosított és a megrendelő által igénybevett fogorvosi járóbeteg-ellátásra és egyéb humán-egészségügyi szolgáltatásra a jelen Általános szerződési feltételek (ÁSZF) és – amennyiben ilyen születik- az egyedi szolgáltatási szerződésben (a továbbiakban: ESZ) foglaltak irányadóak.

A SZOLGÁLTATÓ:
Mozgáskontroll Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: xxxx ; cégjegyzékszám: xxxx) A Szolgáltató úgy nyilatkozik, hogy a szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai, hatósági, működési engedélyekkel, feltételekkel, a tevékenysége folytatásához kapcsolódóan orvosi felelősségbiztosítási szerződéssel rendelkezik, amely az érdekkörében eljárókra is kiterjed.

A MEGRENDELŐ:
Az ESZ-ben megnevezett Megrendelő, illetve írásbeli ESZ hiányában a szolgáltatást ténylegesen igénybe vevő személy.
A felek a Megrendelő által választott fogorvosi járóbeteg-ellátási szolgáltatás/ok/ és/vagy egyéb humánegészségügyi szolgáltatás/ok, és az ehhez szükséges anyagok megrendelését, tartalmát jelen ÁSZF (a továbbiakban: ÁSZF) feltételei és az ESZ szerinti tartalommal határozzák meg. A szolgáltatás igénybevételével (ráutaló magatartás) a ESz abban az esetben is létrejön a jelen ÁSZF-ben foglalt tartalommal, ha az ESZ aláírására valamilyen ok miatt nem kerülne sor. Az ESZ és ÁSZF a továbbiakban együttesen: Szerződés, amely kiegészülhet a szolgáltatások előtt, illetve során keletkező egyéb iratokkal (pl. ún. anamnézis lappal, beteg tájékoztatóval stb.).
Szolgáltató a tevékenységére irányadó jogszabályi, szakmai előírások betartása mellett megfelelő szakértelemmel, szakképesítéssel rendelkező orvosok, gyógymasszőrök, gyogytornászok, terapeuták, szakasszisztencia, közreműködő(k), más egészségügyi szolgáltató(k), szabadfoglalkozású orvos(ok), önkéntes segítő(k), a közreműködő további közreműködője, alvállalkozó(k) és közvetített szolgáltatás(ok) igénybevételével teljesíti a vállalt szolgáltatás/oka/t, biztosítja az ehhez szükséges technikai és egyéb anyagokat a kezelést ellátó orvos, terapeuta és a Megrendelő által egyeztetett időpontokban és gyakorisággal.
Az ESZ aláírásával a szerződő felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy a megrendelt szolgáltatás/ok/ teljesítéséhez – különösen a szakorvosi ellátáshoz, a szakorvosi tevékenységhez a Megrendelő alvállalkozókat is igénybe vesz, akiknek a tevékenységéért úgy felel, mintha az alvállalkozóira bízott tevékenységet saját maga látta volna el. A Szolgáltató e közvetített szolgáltatásokat is értékesíti változatlan formában, de nem feltétlenül változatlan áron a Megrendelő részére.

A SZOLGÁLTATÁS ELLENÉRTÉKE:
A Szolgáltató a szolgáltatások díjaira a Szolgáltató mindenkori árlistája irányadó, mely a Szolgáltató honlapján és a rendelőiben nyomtatott formában elérhető.
Eltérő rendelkezés hiányában a Szolgáltató ajánlata annak Megrendelővel való közlését követő 30 napig érvényesek.
Amennyiben Felek között létrejön a Szerződés úgy eltérő rendelkezés hiányában a Szolgáltató a Szerződés létrejöttét követő 3 hónap után végzendő szolgáltatások vonatkozásában jogosult az akkor végzendő szolgáltatás időpontjában hatályos árlistát és feltételeket alkalmazni.
A Szerződésben meghatározott szolgáltatási díj(ak) és feltételek (pl. kezelés időtartama stb.) a szolgáltatás befejezéséig módosulhatnak az egyedi körülmények (pl. Megrendelő hiányos vagy késedelmes adatszolgáltatása, páciens egyéni fizikális állapota, a gyógyulási folyamat, klinikai vizsgálatok, vagy a kezelés során előálló más szakmai okok, pl. előre nem látható beavatkozások, gyógyító tevékenység stb.) függvényében. Ilyen változás esetén Szolgáltató lehetőség szerint haladéktalanul tájékoztatja Megrendelőt.

KEDVEZMÉNYEK:
A weboldalon, vagy egyéb szerződésben szereplő kedvezményeink nem összevonhatóak. A Megrendelő csak egy kedvezményt vehet igénybe a kezelése során.

FIZETÉSI FELTÉTELEK:
A szolgáltatások díját az ESZ eltérő rendelkezése hiányában a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint köteles Megrendelő kiegyenlíteni:
A szolgáltatások díját a szolgáltatás nyújtásával egyidejűleg köteles a Megrendelő hiánytalanul megfizetni Szolgáltató részére.
Felek megállapodnak abban, hogy késedelmes fizetés esetén a késedelem időtartamára késedelmi kamat fizetendő, amelynek mértéke a mindenkori magyar jogszabály(ok)ban (jelenleg 2013. évi V. törvény) meghatározott késedelmi kamat mérték.
A fizetési kötelezettség teljesítése a Szolgáltató által elfogadott módon (készpénz, bankkártya, szerződött partner egészségbiztosítási kártyája stb.) történhet, mely elfogadott fizetési módokról Szolgáltató ilyen igény esetén tájékoztatja Megrendelőt.

ADATVÉDELEM, TÁJÉKOZTATÁS:
A Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a Megrendelő által megadott és a Megrendelőről az ellátás során rögzített egészségügyi adatokat, személyazonosító adatait az irányadó jogszabályok szerint, az egyéb adatokat üzleti titokként kezelje, nyilvántartsa. Hozzájárul ahhoz is, hogy gyógykezelésének kizárólagosan orvosi vonatkozású adatait, tapasztalatait a Szolgáltató tudományos, kutatási célokra felhasználja.
A Megrendelő tudomásul veszi és nem ellenzi, hogy biztonsági okokból, valamint a Szerződéssel kapcsolatos szolgáltatások és kötelezettségek teljesítése, jogok gyakorlása, követelések érvényesítése, a Megrendelő azonosítása céljából a Szolgáltató rendelőiben hang- és képfelvétel készülhet, amely felvételek tartalmát a Szolgáltató szükség esetén, a fenti célokból kizárólag ezen fenti célok eléréséhez igénybe vett alkalmazottai, megbízottjai, közreműködői, továbbá hatóság(ok), közjegyző(k), bíróság(ok) részére jogosult bemutatni.
A Szolgáltató a Rendelőben kifüggeszti a betegjogi tájékoztatót.
Szolgáltató szerződésszegésért való felelőssége a szándékosan okozott, valamint az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésen kívül a következők szerint korlátozott:
Nem terjed ki:
  i) más mozgásközpontokban igénybevett szolgáltatás megtérítésére,
  ii) úti- és szállásköltség térítésre
  iii) a szolgáltatás tárgyában keletkezett károk kivételével a Szerződés megkötésének időpontjában Szolgáltató által előre nem látható egyéb károkra, elmaradt vagyoni előnyre.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK:
Szolgáltatót szerződéskötési vagy fenntartási kötelezettség nem terheli. Szolgáltató jogosult a Szerződés szerinti kezeléseket azonnali hatállyal felfüggeszteni, vagy belátása szerint a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha
a) fizetési kötelezettségének a Megrendelő nem vagy késedelmesen tesz eleget;
b) megítélése szerint a Megrendelő nem működik megfelelően együtt a szolgáltatás(ok) eredményes elvégzése érdekében, ideértve különösen, ha:
i) nem tartja be az orvosi utasításokat;
ii) más betegeket, a személyzet tagjait magatartásával zavarja;
iii) egészségügyi vagy mentális állapota, annak változása a szolgáltatás megfelelő teljesítését Szolgáltató szerint megnehezíti vagy akadályozhatja;
iv) egyeztetett időpontokat rendszeresen vagy ismétlődően elmulaszt anélkül, hogy Szolgáltatót erről a Szerződésben meghatározott időn belül előzetesen tájékoztatná.

A Megrendelő a kezelést a kezelés napját megelőzően térítésmentesen lemondhatja, vagy módosíthatja. Amennyiben a Megrendelő az időpontot legalább 24 órával (munkanap) előbb nem mondja le, illetve nem jelenik meg, vagy 15 percet meghaladó időt késik, köteles megtéríteni a teljes szolgáltatási díjat, ha a megjelenés elmulasztásában vagy késedelmében az önhiba hiányát Szolgáltatónak nem igazolja.

A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, különösen a Ptk., valamint az egészségügyre, az egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Felek a Szerződés értelmezésére a magyar jog szabályai alkalmazását írják elő, továbbá a Szerződésből eredő jogvita esetére magyar állami rendes bíróságok kizárólagos illetékességét kötik ki.

Hatály: 2020. december 27-től kezdődően

Mozgáskontroll Központ Kft. képviseletében:

Kéri-Pécz Lilla
ügyvezető

mkk_logo

Egészségpénztári kártya elfogadóhely

Fizetési lehetőségek - egészségpénztárak logói

b

Karrier

b

Média

b

Adatkezelési tájékoztató

b

Általános szerződési feltételek

b

Impresszum

2024 - Mozgáskontroll Központ Kft. - Minden jog fenntartva!

Website: Juda

Share This